mashed potato snowmen don’t eat yellow snow

mashed potato snowmen don't eat yellow snow